Hoe het allemaal begon: Het eerste artikel over het gebouw Beilerstraat 30
Artikel uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van donderdag 24 september 1868

De Rijks Hoogere Burgerschool te Assen.
Deze school, geplaatst even buiten de stad aan den zoo bevalligen straatweg naar Beilen, strekt zijn ontwerper, den gemeente-architect H.C. Winters, tot eer en is door den heer T. Westerdijk, tot volkomen genoegen van het stedelijk Bestuur, gebouwd en afgeleverd.
Het even sierlijke als kloeke gebouw heeft, gelijkvloers, regts van de hoofddeur een vestibule: eene weegkamer en daaronder kelder, een laboratorium met zuurkast en eene leerkamer voor de natuurkundige wetenschappen.
Links van de vestibule bevinden zich: de kamer voor den Directeur en de kamer voor de leeraren, die zoo nodig ook leerkamer kan zijn. Verder de woning voor den conciërge met keuken en de ruime gymnastiekzaal. Ruime gangen leiden naar de verschillende vertrekken.
Op de eerste verdieping treft men in ’t midden aan: de bibliotheek en regts de ruime teekenzaal met bewaarkamer en links van deze drie leerkamers.
Ook hier is alles ruim, terwijl overal voor licht en luchtverversching de noodige zorg is gedragen. Ieder die het gebouw ziet, heeft er eene lofspraak voor over en erkent, dat het de goed gekozen plaats ten volle waardig is.
Wij hopen, dat de opoffering, welke Assen zich voor den bouw van deze School getroost, door die inrigting ruimschoots worde vergoed, dat het onderwijs, daar te geven, zal beant-woorden aan de eischen onzes tijds, dat deze School niet alleen voor Assen, maar voor geheel Drenthe eene kweekschool moge worden, die knappe jongelingen vormt, er allengs een geslacht uit te voorschijn trede, dat aan landbouw, handel en nijverheid grootere ontwikkeling geeft, en die krachten, welke Drenthe bezit, weet te gebruiken tot eigen voordeel en tot nut van het algemeen.
Dat is de rente van de aanzienlijke som uit ’s Rijks schatkist en van de bijdrage van Assen, tot stichting van dit gebouw voor wetenschap en kunst besteed, waarop men hoopt en ook met regt mag rekenen.

Redactie 

Anky Mulder-Tits, Henri Hendriks, Bert Struyvé, Erik Appel, Klaas Koops, Piet Leever en Nanda van den Bosch vormen samen de redactie van het gedenkboek over de Asser Rijks HBS/MMS.
Het hoofdstuk over het Dr. Nassau College wordt geschreven door Erik van Dülmen Krumpelmann. Daarnaast werken nog enkele anderen mee.
Ondanks het feit dat het schoolarchief op het archief van Zwoslodera en een enkele schoolagenda na verloren is gegaan, beschikt de redactie over veel materiaal. Denk aan het ‘Gedenkschrift 1868-1918’ en ‘Uit de school geflapt…’ van 1968.
Verder leent de redactie 7 dozen archief over de school van de Asser Historische Vereniging. Daarnaast hebben veel oud-leerlingen inmiddels materiaal aangeleverd. Tevens is er een veelheid aan andere bronnen, zoals www.delpher.nl.
In het Nationaal Archief zijn ook archieven van de Rijks HBS gevonden over de periode 1876-1911 en over de fusie 1966-1971.
Al met al is het zelfs zoveel materiaal, dat aan keuzes niet valt te ontkomen. Vooral veel fotomateriaal voldoet namelijk niet aan de eisen voor publicatie (min. 300 dpi).
Het boek wordt uitgegeven door Van Gorcum. Het wordt in elk geval gesponsord door Achilles 1894, Dr. Nassau College, RTV-Drenthe, Gemeente Assen en uitgever Van Gorcum.
Er is een hoofdstukindeling vastgesteld en een groot deel van de teksten is geschreven. Vooral het beheer van de foto’s zal nog de nodige aandacht vragen.
Voor juni gaat de eindredactie starten, zodat het boek van 320 bladzijden vanaf oktober a.s. beschikbaar kan zijn.

Drukontwerp Hfdst 5-1

 Lommerijk Bos